Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase

Sihtasutuse Innove otsus

Sihtasutus Innove 02.03.2017 käskkirja nr 1.1-4/21 „ Statuut tegevuse „ Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks“ punkti 13.1 alusel ja kooskõlastas haridus – ja teadusministri 17.07.2015.a käskkirja nr 308 „ Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „ Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ elluviimiseks“ punktidega 16.7 ja 16.8 ning statuudi punktidega 13.2. ning lähtudes käesoleva otsuse punktis1 nimetatud taotlejate taotlusest, hindamislehest ja taotluste paremusjärjestusest ( 11.10.2017 ), Sihtasutus Innove otsustab:

1. Rahuldada tegevuse 2 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru „ Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ raames järgmiste taotlejate taotlused alljärgnevatel tingimustel:

1.6. Palupera Põhikooli taotlus Projekti „ Motiveeritud ja koostöövalmis Palupera koolimeeskond“ elluviimiseks, millest abikõlbulike kulude kogumaksumus on 4500 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 15.01.2018 ja lõppkuupäev on 15.05.2018

Esimese projekti kohtumise 03.01.2018 fotod: