Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 GLOBE Estonia Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool - Baastase
Palupera koolimaja

Palupera põhikoolis rakendatakse alates 2013. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I kooliastmes igal nädalal ja II kooliastmes 2 korda kuus läbi KiVa-tunde ehk kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest jaspetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut https://kiusamisvaba.ee/kiusamine-ja-abi/abiks-lapsevanemale/ ).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Palupera Põhikooli KiVa-juhtumite lahendamise kord.

 1. Kui on tekkinud kiusamise kahtlus, informeerib märkaja (kui ta ei ole õpetaja) sellest Palupera põhikooli õpetajat, kelle poole märkajal on esimesena võimalik pöörduda.
 2. Õpetaja , kelle poole pöörduti või kellel tekkis kiusamise kahtlus, täidab eeluuringuankeedi ning edastab selle KiVa-meeskonnale.
 3. KiVa-meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Vajadusel vestleb asjaosalistega. Juhtumeid, mida ei käsitleta kiusamisena, lahendab klassijuhataja.
 4. Kiusamisjuhtumid lahendab KiVa-meeskond programmis ettenähtud meetoditega peale õppetunde või võimalusel tundide ajal vahetult peale juhtumist teada saamist. Toimuvad eravestlused kiustava(te)ga ja kiusaja(te)ga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlused mõlema osapoolega. Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
 5. KiVa-meeskonna juht teavitad juhtunust lapsevanemaid või edastab korralduse teavitada klassijuhatajale.

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 1. Reet Allak reet.allak@palupk.edu.ee tel 58057253
 2. Relika Kalbus relika.kalbus@palupk.edu.ee tel 5221770
 3. Urve Sarv urve.sarv@palupk.edu.ee tel 5549639
 4. Riina Tark riina.tark@palupk.edu.ee tel 53490514
 5. Raul Lehismets raul.lehismets@palupk.edu.ee

KiVa tegevuskava 2023/2024 õppeaastal

aeg tegevus osalejad/osasaajad vastutajad
01.09kooliaasta alustamine ja koolirahu lepingu allkirjastamine õpilased, õpetajad õpilasesindus
11.09infokoosolek õpetajatele, õpilastel õpetajad, õpilased R. Allak
26.09 infokoosolek lastevanematele lapsevanemad R. Allak
09.11 peoõhtu koos lapsevanematega õpilased, õpetajad, lapsevanemad KiVa-tiim
02.–31.01 esimese poolaasta tegevuste vahekaardistus KiVa-tiim KiVa-tiim
14.02 sõbrapäeva tähistamine õpetajad, õpilased KiVa-tiim
05.06 KiVa-päev, ülekoolilised ühistegevused kooli pargis õpetajad, õpilased R. Allak, KiVa-tiim, aineõpetajad
aprill–mai õpilasküsitlus õpilased klassijuhatajad
mai–juuni personali küsitlus õpetajad R. Allak
kord kuus KiVa-tunnid 2., 3., 4., 5. ja 6.+7. klassis õpilased klassijuhatajad
pidev                viivitamatu reaktsioon kiusamisjuhtumitele õpilased,KiVa-tiim        KiVa-tiim
pidev arutelud kiustatud õpilaste ja nende kaaslastega õpilased, KiVa-tiim KiVa-tiim
pidev järelvestlused õpilased, KiVa-tiim KiVa-tiim
pidev KiVa-tiimi kohtumine esmaspäeviti KiVa-tiim KiVa-tiim
pidev koolis on väljas plakatid, õpetajad kannavad KiVa-veste õpilased, KiVa-tiim KiVa-tiim

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: