Teaduse populariseerija Palupera Põhikool on edukalt läbinud Digikiirendi programmi 2021 Mõisakool Taimne teisipäev Tervist edendav kool
Kiusamisvaba kool põhitaseme märgis Hea kooli teerajaja 2019 Hea kooli edendaja 2021 Ettevõtlik kool
Palupera koolimaja

Palupera põhikoolis rakendatakse alates 2013. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I kooliastmes igal nädalal ja II kooliastmes 2 korda kuus läbi KiVa-tunde ehk kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest jaspetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut https://kiusamisvaba.ee/kiusamine-ja-abi/abiks-lapsevanemale/ ).

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Palupera Põhikooli KiVa-juhtumite lahendamise kord.

 1. Kui on tekkinud kiusamise kahtlus, informeerib märkaja (kui ta ei ole õpetaja) sellest Palupera põhikooli õpetajat, kelle poole märkajal on esimesena võimalik pöörduda.
 2. Õpetaja , kelle poole pöörduti või kellel tekkis kiusamise kahtlus, täidab eeluuringuankeedi ning edastab selle KiVa-meeskonnale.
 3. KiVa-meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Vajadusel vestleb asjaosalistega. Juhtumeid, mida ei käsitleta kiusamisena, lahendab klassijuhataja.
 4. Kiusamisjuhtumid lahendab KiVa-meeskond programmis ettenähtud meetoditega peale õppetunde või võimalusel tundide ajal vahetult peale juhtumist teada saamist. Toimuvad eravestlused kiustava(te)ga ja kiusaja(te)ga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlused mõlema osapoolega. Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
 5. KiVa-meeskonna juht teavitad juhtunust lapsevanemaid või edastab korralduse teavitada klassijuhatajale.

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 1. Reet Allak reet.allak@palupk.edu.ee tel 58057253
 2. Relika Kalbus relika.kalbus@palupk.edu.ee tel 5221770
 3. Urve Sarv urve.sarv@palupk.edu.ee tel 5549639
 4. Riina Tark riina.tark@palupk.edu.ee tel 53490514
 5. Raul Lehismets raul.lehismets@palupk.edu.ee

KiVa tegevuskava 2022/2023 õppeaastal

aegtegevusosalejad/osa-saajadvastutajad
01.09.2022kooliaasta alustamine ja koolirahu lepingu allakirjastamineõpilased, õpetajadõpilasesindus
05.09.2022infokoosolek õpetajatele, õpilasteleõpetajad, õpilasedR.Allak
septemberühismängude vahetunnid süvendamaks sõbralikke suhteid kooliperesõpilasedR.Lehismets, R.Tark
19.09 2022infokoosolek lastevanematelelapsevanemadR.Allak
09.11.2022peoõhtu koos lapsevanemategaõpilased, õpetajad, lapsevanemadKiVa-tiim
12.06.2023KiVa-päev „Suured õpetavad väiksemaid“õpilasedKiVa-tiim
aprill-mai 17.04-20.05õpilasküsitlusõpilasedklassijuhatajad
mai-juuni, 15.05-22.06personali küsitlusõpetajadR.Allak
kord kuusKiVa-tunnid 2., 4. ja 7.klassisõpilasedR.Kalbus, R.Lehismets, U.Sarv
kord kuusKiVa- mängude mängimine 3., 5., 6., 8. ja 9.klassõpilasedR.Kalbus, R.Tark, M.Ilisson
kord kuusmängud ja sissejuhatavad vestlused  KiVa-teemadesse 1.klassõpilasedK.Laidva
pidevviivitamatu reaktsioon kiusamisjuhtumiteleõpilased,KiVa-tiimKiVa-tiim
pidevarutelud kiustatud õpilaste ja nende kaaslastegaõpilased, KiVa-tiimKiVa-tiim
pidevjärelvestlusedõpilased, KiVa-tiimKiVa-tiim
pidevkoolis on väljas plakatid, õpetajad kannavad KiVa-vesteõpilased, KiVa-tiimKiVa-tiim

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

Kiusamisvaba kool